Mitjançant l’eina que es consideri més adient es durà a terme un estudi de caràcter empíric (qualitatiu o quantitatiu segons convingui) per analitzar l’índex de satisfacció i el clima laboral de l’empresa adherida.

La responsabilitat de les empreses en matèria de riscos laborals, regulada per la Llei de Prevenció de riscos laborals 31/1995, determinauna avanluació sistemàtica dels riscos presents en totes les activitats laborals, inclosa la dimensió psicosocial del treball.

avaluacio