Forma part de l’estratègia de negociació amb l’empresa. Sota el lideratge dels directius, coordinats amb el Comitè de Seguretat i Salut o els delegats de prevenció (que han de tenir un paper fonamental) i amb una política de tolerància zero. Les empreses adherides al programa Moutbbing © han de fomentar la participació de tots els treballadors, amb especial incidència en els quadres de comandament mig.
Aquest programa, pot emmarcar-se dins de la política de Responsabilitat Social de l’empresa, el qual pot beneficiar la certificació de determinats projectes dins d’aquest àmbit (ISO, OSHAS, EFQM, etc.)

compromis

Amb el programa de moutbbing pretenem incloure com a pilars bàsics l’avaluació de riscos, la planificació i programació de les activitats preventives, la documentació i registre de les accions realitzades i el seguiment i actualització permanent del mateix.

La intervenció ha de garantir la participació i integració de tots els treballadors en l’activitat preventiva a través de la informació, formació i consulta a diferents nivells.

Ens adaptem a la cultura de l’empresa, i alhora, és un instrument de millora per l’assoliment d’un entorn laboral segur que garanteixi el benestar dels treballadors.

Per últim, cal garantir l’efectiva execució del programa mitjançant un seguiment continu de la planificació. A tal efecte ha de contemplar els mecanismes d’autoregulació necessaris per al manteniment en el temps i la revisió sistemàtica de l’activitat preventiva.