La implantació del programa moutbbing dona avantatges a aquelles empreses que tenen objectius i polítiques de responsabilitat social corporativa, ja que els seus procediments s’emmarcaran en aquesta direcció estratègica.

Obligació legal

  • La direcció té l’obligació legal de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu càrrec. Amb la implantació del programa preventiu s’evita la responsabilitat en cas de denúncia.

Estratègia màrqueting

  • La direcció té la intenció de promoure un programa de prevenció amb la finalitat de millorar la imatge interna i externa de l’empresa.

Responsabilitat social i corporativa

  • La direcció té la intenció d’establir un codi de conducta que reguli les normes de convivència amb la finalitat de millorar el clima laboral, evitar la conflictivitat i promoure el benestar dels treballadors.

Compromís personal

  • La direcció entén com una responsabilitat i una obligació moral garantir unes condicions laborals que promoguin la salut i la qualitat de vida dels treballadors i s’hi compromet personalment.
Acció