30424560_m

El programa Moutbbing © també avalua l’eficàcia dels mecanismes utilitzats a través de procediments de control de compliment i de protocols preventius, utilitzant reunions periòdiques amb el Comitè de Seguretat i Salut i amb la Direcció de l’empresa, a partir de les que s’emeten informes de seguiment.